Právě jste zdeVšeobecné podmínky

Všeobecné podmínky


Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb KamNET, z.s.

vydané v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „ZEK“) ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VP“).

 

1.Předmět Všeobecných podmínek a platnost

 1. Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb stanovují podrobně další ujednání mezi zapsaným spolkem KamNET,z.s. IČO: 26997428, Kamenice 17, 58823 (dále jen „Spolkem“) a Členem spolku. Tyto VP jsou součástí Členské přihlášky Člena do Spolku (dále jen „Dohoda“).
 2. Spolek poskytuje služby elektronických komunikací řádným Členům, zejména služby přístupu na síť internet, službu šíření převzatého televizního a rozhlasového vysílání prostřednictvím technologie IPTV (služba IPTV) na základě všeobecného oprávnění vydaného Českým telekomunikačním úřadem podle ust. § 9 ZEK a na základě dalších relevantních právních předpisů a Člen se zavazuje za tyto platit sjednanou cenu. Aktuální nabídka, tj. rozsah poskytovaných služeb včetně nezbytných specifikací a aktuální ceník služeb jsou veřejně přístupné na webu Spolku (www.kamnet.cz).
 3. Služby jsou poskytovány 24h denně, s výjimkou času nezbytného pro údržbu technických nebo softwarových prostředků a s výjimkou výpadků způsobených třetími stranami či vyšší mocí. Jednotlivé služby se považují každá za samostatnou službu. Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být poskytovány služby třetích stran.
 4. Zjistí-li Člen poruchu nebo vadu služby, ohlásí tuto skutečnost bez zbytečného prodlení Spolku. K ohlášení poruch přístupu udržuje Spolek telefonickou a e-mailovou hotline, dosažitelnou v pracovní dny v době mezi 9:00 až 17:00 hod. přímo a mimo tuto dobu přes e-mail. Není-li ohlášená porucha nebo závada na straně Spolku (zejména u služby IPTV), předá Spolek provozovateli, který zajišťuje tuto Službu, informaci o této poruše či závadě. Odpovídá-li za poruchu nebo vadu služby Člen nebo se oznámení Člena ukáže jako neopodstatněné, je Spolek oprávněn vyúčtovat Členovi náklady, jež mu v souvislosti s jednáním Člena vznikly.
 5. Služby v souladu s těmito VP mohou být poskytovány výhradně na základě dohody. Ujednání odchylná od těchto VP musí být písemně stvrzena oběma stranami. Změna poskytované služby se provádí na základě sdělení požadavku na kontaktní údaje Spolku.
 6. Primárním prostředkem pro komunikaci mezi Spolkem a Členem je Členská zóna, přístupná přes webové stránky Spolku, v rámci kterého jsou autorizovaným dálkovým přístupem Členovi zpřístupněna vyúčtování jím využívaných služeb, přístup k osobnímu profilu, jakož i veškeré informace a sdělení, určená konkrétnímu Členovi. Člen je povinen a zavazuje se Členskou zónu využívat ke sjednanému účelu a pro aktualizaci veškerých kontaktních údajů, zejména pak e- mailové adresy, prostřednictvím  které je Člen informován o oznámeních Spolku. Spolek si vyhrazuje právo, v nutných případech upozornit Člena na důležitá sdělení prostřednictvím zobrazení Členské zóny ve webovém prohlížeči, přičemž během zobrazení Členské zóny v prohlížeči může být možnost Člena využívat služeb částečně omezena, nejedná se však o závadu služby a Člen s tímto výslovně souhlasí.
 7. Služby jsou poskytovány výhradně pro potřeby Člena  a k jejich užívání je Člen oprávněn pouze v Místě připojení. Bez předchozí písemné dohody se Spolkem je jakékoliv poskytování, zpřístupňování, prodej, sdílení či další šíření poskytnutých služeb třetím osobám a to bez ohledu na užité prostředky považováno za zvláště hrubé porušení této dohody. Spolek je v tomto případě oprávněn zrušit členství s okamžitou platností.
 8. Na vyžádání Člena může Spolek také případně realizovat dodatečné práce nebo služby související s užíváním poskytovaných služeb ze strany Člena, zejména jde o práce související s dodávkou, případně údržbou nebo modifikací technické a/nebo síťové infrastruktury u Člena. Případná dodávka dodatečných prací nebo služeb bude vždy předmětem samostatného smluvního vztahu mezi Členem a Spolkem.

 

2.Služba přístupu na síť internet a parametry dle opatření přístupu k otevřenému internetu

 1. Spolek umožní propojení (dále jen „přístup“) prostředků výpočetní techniky nebo lokální sítě Člena (dále jen „prostředky Člena “) se sítí Internet. Za tímto účelem je (mikrovlnným spojem nebo optickým kabelem) zřízena datová linka propojující prostředky Člena s přístupovým bodem Spolku. Spolek zajišťuje instalaci aktivní a pasivní části datové linky, tj. přípravné práce (upevnění výložníku, uložení HDPE trubky, prostupy zdivem, příprava napájení, apod.) si zajistí člen na vlastní náklady předem. Za předávací bod předání služby a hranici zodpovědnosti Spolku je považována výhradně zásuvka ethernetového portu koncového zařízení. Spolek neručí za funkčnost, parametry, ani jakost přenosové trasy a/nebo prostředků Člena připojených za předávacím bodem. Spolek neodpovídá za případná prodlení, výpadky či poškození integrity dat při přenosu způsobené třetí osobou, zejména přenosovými trasami ostatních Poskytovatelů sítě Internet. Člen má právo využít i vlastního koncového zařízení po prokazatelném odsouhlasení jeho kompatibility a konfigurace Spolkem.
 2. Přístup k síti internet je k dispozici 24 hodin denně. Spolek nakládá s veškerým síťovým provozem stejně a bez jeho diskriminace, omezení nebo narušování, avšak zároveň si z důvodu zachování bezpečnosti a integrity sítě vyhrazuje právo na přiměřené, po nezbytnou dobu aplikované řízení síťového provozu, a to výhradně a selektivně pro datové přenosy, které neúměrně zatěžují technické prostředky Spolku a sítě neúměrně vysokým počtem navázaných spojení, paketů za sekundu a/nebo šířkou pásma. Tato opatření mohou mít vliv na odezvu, rychlost stahování nebo nahrávání dat některých služeb a nejsou porušením dohody ze strany Spolku. Spolek je oprávněn přerušit nebo ukončit členství také v případě, že Člen porušuje ustanovení VP.
 3. Pro sjednanou službu přístupu na síť internet platí, že inzerovaná rychlost přenosu dat je uvedena v ceníku služeb. Běžně dostupná rychlost stahování a odesílání dat odpovídá v denním průměru (tj. za 24 hodin) nejméně 60% maximální rychlosti stahování a odesílání dat, minimální rychlost stahování a odesílání dat může nárazově klesnout až na 30 % maximální rychlosti stahování a odesílání dat, a to na omezenou dobu v jednotlivých okamžicích maximálního vytížení sítě v době tzv. datové špičky. Spolek má právo na průběžné zkvalitňování služby, tj. poskytovat službu přístupu na síť i internet za sjednanou cenu i s vyššími jakostními parametry, než jaké byly původně sjednány v dohodě a Člen s tímto souhlasí. Veškeré výše uvedené rychlosti jsou uváděny a měřeny na úrovni transportní vrstvy (protokol TCP).
 4. Odchylka od inzerované rychlosti nemá zásadní vliv na výkon práva Člena na přístup k informacím a obsahu a jejich šíření, využívání a  poskytování aplikací a  služeb a  využívání koncového zařízení podle svého vlastního výběru, a to bez ohledu na polohu koncového Člena nebo Spolku či polohu, původ nebo určení dané informace, obsahu, aplikace nebo služby, a to prostřednictvím své služby přístupu k internetu. Reálný dopad je takový, že vyhledávaná informace, popř. využívaná služba může být načtena rychleji, případně pomaleji. V případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu služby přístupu na síť  internet, zejména pokud jde o rychlost, od stanovených parametrů, je Člen oprávněn reklamovat poskytovanou službu. Způsob podání a vyřízení reklamace je uveden v článku „Ceny za služby, jejich účtování, náhrady a reklamace“. Konkrétní hodnoty rychlostí pro jednotlivé služby jsou uvedeny v Příloze č.1 těchto VP.
 5. Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu pod definovanou rychlost v intervalu delším než 70 minut. Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.
 6. Na Členem naměřenou rychlost stahování a/nebo odesílání dat mohou mít vliv běžící služby IPTV, přenosu videa, aktualizace operačních systémů nebo aplikací, případně další služby nebo datové přenosy z/do jiných zařízení v síti Člena, jejichž činnost nemusí být na první pohled Členovi zjevná, jakož i stav, funkčnost, parametry či jakost přenosové trasy a/nebo prostředků Člena  připojených za předávacím bodem.

 

3.Služba IPTV – televize

 1. Spolek nabízí a prodává vybrané služby společnosti Sledovanitv.cz s.r.o., IČO: 01607910, U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 78732 - provozovatele služby "sledovanitv.cz" (dále jen "Služby IPTV", resp. "Provozovatel IPTV"). Provozovatel IPTV je jako provozovatel převzatého R a TV vysílání registrován Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a má řádně uzavřené smlouvy se všemi poskytovateli obsahu i ochrannými svazy.
 2. Aktuální specifikace Služeb IPTV, jejich rozsah a programová nabídka, doplňkové služby a ceník je přístupná přes webové stránky Spolku nebo v provozovně Spolku. Provozovatel IPTV zpřístupňuje na adrese https://sledovanitv.cz/info/s/informace úplné podmínky a dokumentaci funkčnosti Služeb IPTV, zejména pak Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, Samostatné a překvapivé smluvní ujednání, Ceník, Informace pro spotřebitele a Reklamační řád.
 3. Spolek se zavazuje, že na základě objednávky Člena, Provozovatel IPTV poskytne Členovi Služby IPTV v objednaném rozsahu a Člen se zavazuje za takto poskytnuté plnění hradit řádně a včas sjednanou cenu. Objednáním Služby IPTV u Spolku Člen potvrzuje, že se seznámil s podmínkami a dokumentací Služeb IPTV u Provozovatele IPTV, s jejich obsahem souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Služby jsou aktivovány dokončením registrace Člena na webu Provozovatele IPTV.
 4. Člen jednoznačně a vědomě souhlasí s tím, že příjem R a TV vysílání, resp. Služby IPTV jsou Provozovatelem IPTV zajištěny prostřednictvím sítě Spolku a jejich aktuální funkčnost a dostupnost je plně závislá na aktuální funkčnosti a dostupnosti služby přístupu na síť internet; Služby IPTV zejména nemusí být dostupné během výpadku služby přístupu sítě internet, zejména pak z důvodu přerušení dodávky elektrické energie u Člena. Výpadek služby přístupu na síť internet znemožní využití Služeb IPTV.  Člen  bere na vědomí  a výslovně souhlasí s tím, že využívání IPTV i doplňkových služeb může mít vliv na rychlost služby připojení k Internetu.
 5. Člen je povinen používat veškerý obsah získaný prostřednictvím Služby IPTV, jakož i doplňkových služeb v souladu s platnými a účinnými právními  předpisy.  Zejména je výslovně zakázáno jakékoliv šíření, reprodukování a kopírování, pozměňování  či upravování obsahů nebo jiné manipulace s autorským právem či právy příbuznými nebo propojenými a rovněž s technickými ochrannými prvky či informačními mechanismy, které mohou být součástí obsahu. V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto odstavce VP má Spolek právo okamžitě ukončit členství a není tím nijak dotčeno právo Spolku požadovat na Členovi náhradu škody, která byla prokazatelně způsobena Členem porušením tohoto odstavce.

 

4.Ochrana dat a odpovědnost za škody

 1. Spolek i Člen jsou zavázáni považovat veškeré údaje související s poskytováním služby za důvěrné. Údaje nesmějí být zpřístupněny třetí osobě. Spolek garantuje telekomunikační tajemství podle čl. 13 Listiny základních práv a svobod. Pokud se při poskytování služby dozví Spolek jakékoliv informace o Členovi, nebudou tyto zpřístupněny třetí osobě bez výslovného souhlasu Člena. Člen může sám přijmout jakákoliv opatření k ochraně a utajení přenášených dat, například šifrováním. Musí tak však učinit způsobem kompatibilním s komunikačním systémem Spolku. Spolek neodpovídá za újmu na integritě a důvěrnosti přenášených dat, pokud k ní dojde mimo jeho technické vybavení.
 2. Spolek neodpovídá za obsah dat přenášených prostřednictvím poskytovaných služeb ani za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. válečné nebo teroristické události, živelné pohromy, ani  za  výpadky  služby  způsobené  přerušením  dodávky  elektrické  energie.  Spolek  zejména neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s používáním služeb s následným napadením výpočetních systémů Člena viry nebo jiným nežádoucím softwarem, škody vzniklé v důsledku škody vzniklé v důsledku poruch nebo závad, v důsledku oprav nebo údržby sítě Spolku nebo zařízení v majetku či užívání Člena zajišťující přenos dat, ušlý zisk, rychlost přenosu dat mimo systém Spolku, škody vzniklé omezením nebo zastavením služeb z důvodu porušení sjednaných povinností ze strany Člena, poruchy nebo závady vzniklé mimo své telekomunikační zařízení a svoji veřejnou komunikační síť. Spolek neodpovídá za škodu, která vznikne Členům v důsledku přerušení služby nebo vadného poskytnutí služby.
 3. V případě, že bude nade vší pochybnost prokázáno, že za škodu odpovídá Spolek, pak jeho případná odpovědnost omezena do maximální výše ceny za služby za období 6 měsíců sjednané v Dohodě se Členem, kterého se nárok týká.
 4. V případě, že je přístup prokazatelně zneužíván třetími osobami prostřednictvím prostředků Člena, vyhrazuje si Spolek právo na dočasné přerušení přístupu do doby odstranění tohoto zneužívání. O dočasném přerušení přístupu bude Člen Spolkem informován. V takovém případě nemá Člen právo na poskytnutí slevy za výpadek v připojení.
 5. Člen odpovídá za škody způsobené Spolku nebo jiným subjektům nedodržením dohody a/nebo VP. Obdrží-li Spolek stížnost od některého provozovatele počítačové sítě, počítačového systému nebo informačního systému dostupného přes síť Internet na to, že Člen porušil pravidla tímto provozovatelem vyhlášená, má Spolek právo požadovat od Člena sjednání nápravy. Považuje-li Spolek stížnost za závažnou a naléhavou a obsah stížnosti bude nasvědčovat tomu, že mohlo dojít k porušení právních předpisů či spáchání trestného činu či přestupku či jiného deliktu, má právo přerušit poskytování služeb Členovi. V takovém případě Spolek obnoví poskytování služeb, jakmile se přesvědčí, že Člen přijal opatření postačující k vyřešení stížnosti.

 

5.Práva a povinnosti Člena

 1. Člen je povinen dodržovat při užívání služeb platné a účinné právní předpisy. Člen nesmí při využívání poskytovaných služeb zasahovat do technického nebo programového vybavení Spolku jiným, než dohodnutým způsobem. Za hrubé porušení smlouvy je považována zejména změna systémových nastavení, přidělených IP adres či jejich rozsahů, směrovacích tabulek, hardwarových (MAC) adres, vysílacích kanálů, šifrovacích klíčů či jiných technických a síťových prostředků, která nebyla předem písemně dohodnuta s Spolkem. V takovém případě je Spolek oprávněn dočasně přerušit poskytování služeb Členovi až do sjednání nápravy. Tímto však není dotčeno právo Spolku požadovat na Členovi náhradu škody, která byla prokazatelně způsobena Členem porušením tohoto odstavce VP.
 2. Člen je povinen respektovat podmínky ochrany a přístupu do dalších výpočetních systémů či sítí navazujících na prostředky Člena. Člen nesmí využít služby k přenosu informací, jejichž obsah by byl v rozporu s obecně platnými a účinnými právními předpisy. Člen v plném rozsahu odpovídá za případné škody vzniklé v důsledku ukládání, šíření dat nebo informací prostřednictvím poskytované služby, a to jak Spolku, tak třetím stranám.
 3. Člen nesmí poskytovat třetím osobám Spolkem přidělené přístupové údaje a hesla, zejména pak přístupové údaje pro přístup bezdrátových sítí v místě připojení, které jsou realizovány prostřednictvím poskytnutého koncového zařízení (klíče WEP/WPA apod.), přístupové údaje do Členské zóny a podobné údaje. Člen je povinen učinit všechna rozumná opatření k jejich utajení. Člen v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů a za škodu takto způsobenou Spolku a/nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití uvedených přístupových údajů je Člen povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Spolku.
 4. Člen se zavazuje na výzvu Spolku předložit doklady, které umožní ověřit jeho identitu a schopnost plnit závazky vyplývající z dohody. Člen je povinen písemně informovat vedení Spolku o všech změnách svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy uvedená změna nastala.

 

6.Práva a povinnosti Spolku

 1. Spolek je povinen poskytovat službu nepřetržitě, s výjimkou doby nezbytné pro údržbu a opravy technických a softwarových prostředků a s výjimkou zásahů způsobených vyšší mocí. Spolek není odpovědný za 100% dostupnost k informacím v síti internet vzhledem ke skutečnosti, že tato síť je decentralizována a bez záruk třetích stran. Spolek si vyhrazuje právo na provozní přerušení či omezení přístupu za účelem oprav, nezbytných modifikací technického nebo programového vybavení či jiných závažných provozních nebo zákonných důvodů. Bude-li to možné, ohlásí tuto skutečnost Členovi s největším možným předstihem. Poruchy bránící v přístupu odstraní Spolek dle svých technických a provozních možností v co možná nejkratším čase.
 2. Spolek je oprávněn vhodným způsobem informovat Člena o poskytovaných a nově zaváděných službách Spolku, pokud s tím Člen nevysloví nesouhlas. Spolek je oprávněn doplňovat a měnit VP a/nebo ceník, a to co se týká rozsahu, podmínek, kvality a ceny služeb, případně ukončit poskytování stávajících služeb z důvodu změny legislativy, zavádění nových služeb, inflace, změn podmínek na trhu elektronických komunikací, zkvalitnění sítě, vývoje nových technologií apod. Služby, jejichž poskytování má být ukončeno, se Spolek zavazuje nahradit jinými obdobnými službami, je-li to technicky a ekonomicky přiměřené.

 

7.Ceny za služby, jejich účtování, náhrady a reklamace

 1. Ceny za poskytované služby jsou cenami smluvními a podkladem pro ně je platný ceník Spolku. Případné odchylky od tohoto ceníku mohou být předmětem dohody. Ceny za služby jsou účtovány od okamžiku zprovoznění služby Spolkem a není rozhodné, zdali Člen služby užívá či nikoliv.
 2. Není-li stanoveno v dohodě jinak, ceny za službu připojení k internetu jsou fakturovány podle sjednaného tarifu měsíčně, a to formou předplatného na nadcházející měsíc. Člen má nepřetržitý přístup ke svým vyúčtováním prostřednictvím Členské zóny.
 3. Je-li Člen v prodlení s úhradou svého peněžitého závazku vůči Spolku, vyhrazuje si Spolek právo upozornit Člena na neuhrazené pohledávky prostřednictvím e-mailu, SMS, případně upozorněním ve webovém prohlížeči prostřednictvím zobrazení Členské zóny nebo jinými technickými prostředky a to i opakovaně. V průběhu zobrazení upozornění na neuhrazené pohledávky prostřednictvím webového prohlížeče může být funkčnost služeb částečně nebo i úplně omezena, nejedná však se o závadu služeb a Člen s tímto výslovně souhlasí.
 4. Je-li Člen v prodlení s úhradou svého peněžitého závazku vůči Spolku delším než 2 měsíce po datu jeho splatnosti, je Spolek oprávněn pozastavit (přerušit) poskytování služeb až do úhrady dlužné částky, tj. ceny služeb včetně smluvní pokuty Členovi a není tím nijak dotčeno právo Spolku dále účtovat za služby za sjednanou cenu. Za obnovení poskytování služeb po pozastaveném poskytování služeb je Spolek oprávněn účtovat administrativní poplatek za dle ceníku. Člen nemá nárok na jakoukoliv náhradu za pozastavené služby.
 5. Pokud je závadou na systému Spolku Členovi znemožněno využívání poskytovaných služeb po dobu delší než 3 pracovní dny, má Člen právo na snížení měsíční ceny služby o 5% za každý den. Pokud by poskytovaná služba byla závadou na systému Spolku nedostupná Členovi více než 10 dní v jednom měsíci, vrací se měsíční poplatek za službu v plné výši.

 

8.Zpracování a ochrana osobních údajů

 1. Spolek zpracovává osobních údajů Členů v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a informuje Člena o jejich zpracování v samostatném dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který dostupný na adrese  http://www.kamnet.cz/stranka/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju .

 

9.Závěrečná ustanovení

 1. Spolek je oprávněn tyto VP jednostranně měnit, a to při změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně Spolku nebo na trhu poskytování služeb elektronických komunikací, jakož i z důvodu změny obecně závazných právních předpisů nebo inflace. Tuto změnu Spolek oznámí Členovi e-mailem a na svých internetových stránkách, a to nejpozději 1 měsíc před nabytím účinnosti této změny.
 2. Pokud se jedná o změnu podstatných náležitostí smlouvy nebo pokud se jedná o změny jiných ustanovení, která vedou ke zhoršení postavení Člena, je Člen oprávněn změnu VP odmítnout a má právo ukončit dohodu ke dni nabytí účinnosti této změny, pokud nebude nové VP akceptovat, a to bez sankce. Právo ukončit dohodu podle tohoto odstavce nevzniká, pokud dojde ke změně na základě změny právní úpravy nebo v případě změny na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu.
 3. Vztahy vzniklé na základě Všeobecných podmínek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 4. Člen sjednáním dohody uděluje souhlas s postoupením práv a povinností Spolku plynoucích z dohody na jinou společnost podrobenou jednotnému řízení ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, v platném znění; pohledávky vzniklé ze smlouvy může Spolek postoupit za podmínek stanovených právními předpisy.
 5. Spolek vylučuje použití § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského  zákoníku, když odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není jejím přijetím. Člen je povinen průběžně sledovat novelizace VP a Ceníku služeb a seznámit se bez zbytečného odkladu se změnami těchto VP a ceníku poté, co mu budou změny oznámeny.
 6. Tyto VP nabývají platnosti a účinnosti od 1. 12. 2022.

 

Příloha č.1 VP – rychlostní profily poskytovaných tarifů

Níže uvedená tabulka uvádí inzerované, maximální, běžně dostupné a minimální hodnoty rychlostí jednotlivých služeb. Údaje jsou v jednotkách Mb/s.

 

 

Rychlost

Maximální

Běžně dostupná

Minimální

Tarif

Stahování

Odesílání

Stahování

Odesílání

Stahování

Odesílání

OPT mini

25

10

21

9

8

3

OPT standard

75

35

64

30

23

11

OPT maxi

150

50

128

43

45

15

OPT extra

300

70

255

60

90

21

WiFi mini

12

3

10

3

4

1

WiFi standard

25

5

21

4

8

2

WiFi maxi

40

10

34

9

12

3

 

 

Úřední hodiny

Každou neděli

od 18:00 do 20:00

v Pohostinství u Rajmunda

Sledování TV

SledovaniTVlogo

Od 1.3.2022 se stal KamNET z.s. oficiálním partnerem SledovaniTV.

 

Od 1.3.2022 dochází ke změně stávacích balíčků a podmínek služby SledovaníTV, čímž může dojít k omezení služeb. více zde...

 

Od 1.7.2022 dojde k navýšení ceny za základní balíček SledovaniTV. více zde...

Ceník

 (od 1. 1. 2021)

 

Wi-Fi připojení:

Wi-Fi MINI
12/3 Mbps
200 Kč

Wi-Fi STANDARD
25/5 Mbps
300 Kč

Wi-Fi MAXI
40/10 Mbps
400 Kč

 

Optické připojení:
 

OPT MINI
25/10 Mbps
250 Kč

OPT STANDARD
70/35 Mbps
300 Kč

OPT MAXI
150/50 Mbps
400 Kč

OPT EXTRA
300/70 Mbps
500 Kč

 

více zde...

Z naší galerie

OvisLink WL-5460AP