Právě jste zdeStanovy spolku KamNET

Stanovy spolku KamNET


Stanovy KamNET, z. s.

 

Preambule

Spolek KamNET, z. s. je nekomerčním, neziskovým a nepolitickým společenstvím osob, které se sdružují za účelem provozování komunitní počítačové sítě vybudované ke komunikaci, výzkumu, vzdělávání i zábavě a k zajišťování kulturních, společenských, osvětových a sportovních potřeb svých členů, jejich rodin a přátel.

 

HLAVA I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

                        Článek 1

Název a sídlo

1.        KamNET, z. s.

2.        Sídlem je Kamenice 17, PSČ 588 23.

                        Článek 2

Cíle a základní zásady KamNET, z. s.

1.        Cíle KamNET, z. s. (dále jen „Spolku“) jsou:

a)       budování a správa sítě KamNET, která umožňuje členům Spolku komunikaci,

b)       aplikace poznatků z oboru informačních a komunikačních technologií,

c)        výzkum a sledování pokročilých aplikací v reálné síti,

d)       podpora zájemců o informační technologie,

e)       zajišťování kulturních, společenských, osvětových, sportovních a popřípadě jiných potřeb členů, jejich rodin a přátel.

2.        Sítí KamNET se rozumí nekomerční neveřejná síť elektronických komunikací, kterou tvoří komunikační zařízení Spolku a jeho členů.

3.        Spolek neposkytuje službu, která by spočívala v přepravě, přenosu nebo směrování informací sítí třetím osobám a také nepronajímá vlastní komunikační okruhy. Sdružení není poskytovatelem veřejných komunikačních služeb. Za poskytování služeb se nepovažuje obecně prospěšná činnost.

4.        Každý uživatel, který připojuje své zařízení k síti KamNET, toto činí obvykle na vlastní náklady a vždy na vlastní odpovědnost.

                        Článek 3

Členství a jeho vznik

1.        Každý člen Spolku je též uživatelem sítě KamNET.

2.        Členem Spolku se může stát osoba fyzická starší 15let nebo osoba právnická.

3.        Přijímat nového člena – fyzickou osobu je oprávněn každý člen Rady nebo osoba zmocněná na základě vnitřního předpisu. Žádost o členství může být v odůvodněných případech odmítnuta, žadatel se může odvolat k Radě, která je povinna rozhodnout do 30 dní.

4.        O přijetí nového člena fyzické osoby rozhoduje radní, o přijetí právnické osoby rozhoduje Rada.

5.        Členství vzniká zápisem do seznamu členů a přidělením členského čísla. Náležitosti týkající se seznamu členů upravuje vnitřní předpis.

                        Článek 4

Zánik členství

1.        Členství zaniká:

a)       vystoupením ze Spolku;

b)       úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby;

c)        vyloučením ze Spolku;

2.        Každý člen může ze Spolku kdykoliv vystoupit. Písemné oznámení o vystoupení ze Spolku se doručuje předsedovi Rady.

3.        Při zániku členství podle odst. 1 písm. a), c) tohoto článku je osoba povinna splnit veškeré závazky a povinnosti vůči Spolku, zejména vydat veškeré prostředky Spolku, které má v držení. Pokud to není možné nebo účelné, rozhodne předseda Rady v dohodě s vystupujícím členem o náhradním plnění.

4.        O vyloučení člena rozhoduje Členská schůze na základě odůvodněného návrhu Rady. Důvodem pro vyloučení člena ze Spolku může být pouze porušení Stanov nebo vnitřních předpisů Spolku. Vyloučenému členovi zaniká členství ve Spolku dnem rozhodnutí Členské schůze.

5.        Vyloučený člen se může opět stát členem pouze se souhlasem Rady.

                        Článek 5

Základní práva a povinnosti

1.        Člen starší 18 let, který je trestně bezúhonný, má právo ucházet se o volená místa v orgánech Spolku, pokud nemá pozastavené členství.

2.        Člen má právo, aby Spolek včas a řádně plnil všechny své povinnosti vůči němu.

3.        Člen má povinnost spravovat zařízení, která užívá Spolek pro komunikaci a která jsou v jeho dispozici, takovým způsobem, aby mohla plnit účel Spolku a aby nikomu nevznikala škoda.

4.        Každý člen je povinen platit včas členské příspěvky.

5.        Každý člen má povinnost dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy Spolku. Sankcí za nesplnění může být pozastavení členství nebo vyloučení. O pozastavení členství a o rozsahu omezení práv a povinností člena s pozastaveným členstvím rozhoduje Rada. Člen má právo se proti rozhodnutí Rady o pozastavení jeho členství odvolat ke Kontrolní a revizní komisi, a to do 15 dní ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí Rady doručeno. Kontrolní a revizní komise musí o odvolání člena rozhodnout do jednoho měsíce ode dne jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek. Pozastavit členství lze nejdéle na 12 měsíců rozhodnutím Rady, nebo na dobu neomezenou žádostí člena. O vyloučení člena ze Spolku bude poté rozhodovat nejbližší Členská schůze. Pro vyloučení se postupuje dle článku 3 odst. 4 Stanov.

HLAVA II.
ORGÁNY SPOLKU

                        Článek 6

Orgány Spolku jsou Členská schůze, Rada, Kontrolní a revizní komise.

                        Článek 7

Členská schůze

1.        Členská schůze (dále jen „ČS“) je nejvyšším orgánem Spolku.

2.        ČS je usnášeníschopná, pokud je v oznámené době začátku přítomno aspoň 10% členů. Pokud není v oznámené době začátku přítomno aspoň 10% členů, pak je ČS usnášení schopná 30 minut po stanoveném začátku bez ohledu na počet přítomných členů spolku.

3.        Právo účasti na ČS má každý člen Spolku se zaplaceným členským příspěvkem za období, ve kterém se ČS koná. Člen Spolku se může nechat na ČS zastoupit na základě plné moci, která musí být udělena pro určitou ČS a opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zmocněnec může na ČS zastupovat nejvýše jednoho člena.

4.        ČS se schází nejméně jednou za 4 roky. ČS zásadně svolává Rada. Oznámení o konání ČS zveřejní předseda Rady, alespoň 30 dní předem.

5.        Svolat lze ČS i mimořádně, svolavatelem ČS je též skupina členů čítající alespoň 1/3 členské základny Spolku. Oznámení o konání ČS je nutno doplnit jmenným seznamem členů, kteří ČS svolávají.

6.        ČS zejména

a)       přijímá stanovy, jejich změny a doplnění,

b)       vydává vnitřní předpisy Spolku;

c)        upraví členské příspěvky a záležitosti s nimi spojené vnitřním předpisem,

d)       rozhoduje o zániku a likvidaci Spolku nebo o takovém sloučení Spolku s jiným, které by znamenalo zánik právní subjektivity Spolku;

e)       určuje počet členů Rady;

f)        volí radní na čtyřleté funkční období;

g)       volí členy kontrolní a revizní komise na čtyřleté funkční období;

h)       odvolává členy jednotlivých orgánů Spolku za závažná pochybení s okamžitou účinností a volí za ně nové;

i)         schvaluje sjednání půjček a úvěrů pro Spolek, vyjma bezúročných, u nichž stačí rozhodnutí Rady;

j)         schvaluje zprávu předsedy Rady o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období.

 

 

7.        Ze schůze ČS se vždy pořizuje zápis.

8.        Okamžikem svolání ČS začne svolavatel registrovat podněty do pořadu jednání. Jednotlivé podněty k bodům programu jednání na ČS musí být svolavateli oznámeny nejpozději do 15. dne před datem konání ČS. Nejpozději 14 dní před datem konání ČS rozešle svolavatel program jednání ČS všem členům. Mimořádné body programu může ČS na své jednání zařadit, usnese-li se na tom 3/4 většina přítomných členů.

                        Článek 8

Rada

1.        Úkolem Rady je:

a)       plnit usnesení ČS a úkoly plynoucí z vnitřních předpisů;

b)       koordinovat rozvoj a provoz sítě KamNET;

c)        přijímat rozhodnutí za účelem řízení Spolku a naplňování jeho cílů.

2.        Radě je vyhrazeno rozhodovat o:

a)       HW a SW sítě a o její konfiguraci včetně schvalování investic;

b)       existenci a podobě síťových oblastí;

c)        adresním pořádku v síti KamNET (IP, virtuální IP);

d)       o zásadách členských výhod Spolku.

3.        Člen Rady

a)       na základě vnitřního předpisu může okamžitě na omezenou dobu odpojit od sítě KamNET každého, kdo svým jednáním omezuje nebo ohrožuje řádný provoz sítě KamNET, podrobnosti stanoví vnitřní předpis;

b)       zajišťuje a dohlíží na chod sítě;

c)        přijde-li Rada o člena, může provést ČS doplňovací volbu, a to vždy tak, aby zůstalo neporušeno pravidlo v článku 7 odst. 5 písm. i) Stanov.

d)       není-li účelné svolávat kvůli tomu ČS, Rada může na uvolněné místo kooptovat člena na dobu do nejbližší řádné schůze ČS.

e)       dohlíží nebo zabezpečuje pro Spolek např. agendy obchodu, financí, majetku, vnitřních věcí, právních záležitostí a vnějších vztahů, poskytuje podporu při řešení administrativních úkolů;

f)        může ze své funkce odstoupit, rozhodnutí o odstoupení musí písemně oznámit předsedovi Rady. Pokud odstupuje předseda Rady, oznámí to na schůzi Rady. Členství v Radě zaniká ke konci měsíce, ve kterém bylo učiněno oznámení o odstoupení, nezaniká-li spolu s členstvím ve Spolku.

 

 

4.        Rada:

a)       je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů;

b)       přijímá závazná rozhodnutí pro své členy či předsedu;

c)        uvolňuje prostředky Spolku a hospodaří s majetkem Spolku;

d)       zabezpečuje řádný chod Spolku, přijímá k tomu operativní opatření;

e)       přijímá do Spolku žadatele o členství, kteří jsou právnickými osobami;

f)        schvaluje uzavírání smluv mezi Spolkem a jinými osobami, pokud to není vyhrazeno předsedovi Rady;

g)       rozhoduje o investičních akcích a rozvoji sítě KamNET;

h)       vysílá zástupce do orgánů právnických osob, kterých je Spolek členem;

i)         ukládá další povinnosti členům Spolku vždy v mezích Stanov a vnitřních předpisů, je-li nutná jejich součinnost při plnění cílů Spolku;

j)         schvaluje svůj jednací řád.

5.        Rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát měsíčně, je svolávána v dohodnutých termínech předsedou či místopředsedou nebo alespoň dvěma jejími členy.

6.        Pokud Rada nepověří jiného svého člena, jedná za Radu s členy Spolku, s jiným orgánem Spolku nebo třetími osobami její předseda popřípadě místopředseda.

7.        Z jednání Rady se vždy pořizuje zápis.

                        Článek 9

Předseda a místopředseda

1.        Předseda je statutárním orgánem spolku.

2.        Rada na své první schůzi po ustavení či obměně volí předsedu a dva místopředsedy

3.        Volba předsedy a místopředsedů Rady se provádí tajným hlasováním. Zvoleni jsou ti členové Rady, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se koná druhé kolo volby, do kterého postupují ti kandidáti, u kterých v předchozím kole volby k rovnosti hlasů došlo.

4.        K odvolání místopředsedy Rady je nutná 3/4 většina hlasů všech členů Rady. Odvolání nabývá účinnosti okamžikem rozhodnutí Rady.

5.        Předseda Rady

a)       jedná jménem Spolku navenek a činí za Spolek právní jednání

b)       obvykle plní funkci předsedajícího při jednání Rady a koordinuje její činnost;

c)        má dispoziční právo k bankovním účtům Spolku;

d)       zveřejňuje termín konání ČS;

e)       rozhoduje v pracovněprávní oblasti;

f)        vydává pokyny za účelem řešení závad uvedených v nálezech Kontrolní a revizní komise;

g)       může pověřit vykonáním některých svých pravomocí jiného člena nebo zaměstnance Spolku v mezích jeho pracovní náplně a zařazení.

6.        Místopředseda Rady

a)       má dispoziční právo k bankovním účtům Spolku,

b)       pokud Spolek dočasně nemá předsedu, přebírá po tuto dobu jeho funkci věkově starší místopředseda.

                        Článek 10

Kontrolní a revizní komise

1.        Kontrolní a revizní komise (dále jen „KRK“)

a)       je nezávislým kontrolním a revizním orgánem Spolku;

b)       ze své činnosti se zodpovídá ČS;

c)        skládá se z minimálně 3 členů volených ČS na čtyřleté funkční období, pokud člen KRK během funkčního období odstoupí, je možno na zbytek jeho období dovolit na ČS jiného, není-li kvůli tomu účelné ČS svolávat, je možno pokračovat v počtu členů zbývajících, není-li počet zbývajících členů menší tří;

d)       na své první schůzi po ustavení či obměně ČS volí ze svého středu předsedu KRK. Do doby zvolení řádného předsedy plní tuto funkci věkově nejstarší člen;

e)       přijímá svůj jednací a pracovní řád;

f)        je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů KRK;

g)       může jednat i s využitím prostředků dálkové komunikace, podrobnosti si stanoví ve svém jednacím a pracovním řádu;

h)       jedná na uzavřených schůzích, nestanoví-li KRK jinak;

i)         jedenkrát za rok předloží zprávu o své činnosti ČS;

j)         navrhuje ČS nebo Radě opatření k nápravě zjištěných skutečností;

k)       je svolávána předsedou KRK, předseda KRK svolá KRK, požádá-li o to kterýkoli její člen, do 30 dnů od obdržení žádosti;

l)         schází se alespoň jedenkrát za 3 měsíce, pokud pro dodržení lhůt není nutné sejít se dříve;

m)     ze schůzí se pořizuje zápis;

n)       má právo nahlížet do všech písemných i elektronických dokumentů Spolku;

o)       na žádost členů Spolku vykládá Stanovy a vnitřní předpisy;

p)       rozhoduje o odvolání proti pozastavení členství podle článku 5 odst. 5 Stanov;

2.        Člen KRK

a)       nemůže být zbaven členství ve Spolku. Členství v KRK mu však může být pro závažná pochybení pozastaveno rozhodnutím většiny členů KRK. V takovém případě nemá člen, o jehož pozastavení členství KRK hlasuje, hlasovací právo;

b)       člen KRK může ze své funkce odstoupit, rozhodnutí o odstoupení musí písemně oznámit předsedovi KRK. Pokud odstupuje předseda KRK, oznámí to na schůzi KRK. Členství v KRK zaniká ke konci měsíce, ve kterém bylo učiněno oznámení o odstoupení, nezaniká-li spolu s členstvím ve Spolku;

c)        nesmí být členem jiného orgánu Spolku;

d)       má právo na informace od členů, orgánů Spolku a zaměstnanců Spolku. Jsou-li žádány informace v písemné formě, musí mu být poskytnuty do 30 dní;

e)       je vázán závazkem mlčenlivosti, a to i po skončení jeho funkce, nezbaví-li ho tohoto závazku ČS nebo KRK.

HLAVA III.
OSTATNÍ

                        Článek 11

Hospodaření

1.        Spolek nakládá hospodárně se svým majetkem a využívá jej k podpoře své činnosti.

2.        Rada hospodaří s majetkem Spolku na základě obecně závazných právních předpisů, Stanov, vnitřních předpisů nebo na základě usnesení ČS.

3.        Za hospodaření včetně evidence majetku a účetnictví Spolku odpovídá Rada.

4.        Ten, komu je svěřeno dispoziční právo k bankovním účtům či hotovosti Spolku, odpovídá Spolku za své úkony související s tímto právem.

5.        Spolek získává prostředky pro svou činnost:

a)       z členských příspěvků;

b)       z darů, dotací a odkazů;

c)        z grantů a veřejných fondů;

d)       z prodeje dále nevyužívaného technického vybavení;

e)       z příjmů z vlastní činnosti, nakládání s vlastním majetkem nebo právy

6.        Při zániku Spolku provede Rada majetkové vypořádání, nejmenuje-li ČS likvidátora. O naložení s případným zůstatkem rozhodne ČS.

                        Článek 12

Přechodná a závěrečná ustanovení

1.        Tyto Stanovy jsou platné a nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Úřední hodiny

Každou neděli

od 18:00 do 20:00

v Pohostinství u Rajmunda

Sledování TV

SledovaniTVlogo

Od 1.3.2022 se stal KamNET z.s. oficiálním partnerem SledovaniTV.

 

Od 1.3.2022 dochází ke změně stávacích balíčků a podmínek služby SledovaníTV, čímž může dojít k omezení služeb. více zde...

 

Od 1.7.2022 dojde k navýšení ceny za základní balíček SledovaniTV. více zde...

Ceník

 (od 1. 1. 2021)

 

Wi-Fi připojení:

Wi-Fi MINI
12/3 Mbps
200 Kč

Wi-Fi STANDARD
25/5 Mbps
300 Kč

Wi-Fi MAXI
40/10 Mbps
400 Kč

 

Optické připojení:
 

OPT MINI
25/10 Mbps
250 Kč

OPT STANDARD
70/35 Mbps
300 Kč

OPT MAXI
150/50 Mbps
400 Kč

OPT EXTRA
300/70 Mbps
500 Kč

 

více zde...

Z naší galerie

PF2024