Právě jste zdeVnitřní předpisy spolku KamNET

Vnitřní předpisy spolku KamNET


Definice:

Sítí KamNET se rozumí lokální nekomerční datová počítačová síť provozovaná spolkem KamNET (dále jen spolek) dle normy GL 12/R/2000 v lokalitě obce Kamenice.

Realizace fyzického připojení:

1. Do sítě KamNET je možné připojit pouze řádného člena spolku, který byl přijat radou spolku a splnil všechny podmínky pro členství ve výše uvedeném spolku.

2. Připojení do sítě KamNET je možné následujícími způsoby:

  • Prostřednictvím přímého spojení PC se zařízením pro příjem internetu (NanoStation, ONU jednotka)
  • Prostřednictvím domácího routeru (popř. wifi routeru), který je spojen se zařízením pro příjem internetu (NanoStation, ONU jednotka)
  • Přímým zapojením do zásuvky v bytových domech

3. Spolek nezaručuje, že všechny způsoby připojení budou vždy dostupné. Vlastní návrh řešení připojení konkrétního člena předloží účastník rady spolku. Rada má možnost navrhovanou variantu zamítnout a po dohodě s technikem nebo správcem sítě navrhnout jinou, třeba i nákladnější variantu.

4. K připojení je možné používat pouze zařízení vybavená prohlášením o shodě, schválená pro provoz v ČR a splňující normy IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n nebo IEEE 802.3.

5. Zařízení dostane unikátní TCP/IP adresu automaticky. Adresa není automaticky veřejná. Veřejná TCP/IP je zpoplatněna a je nutné o ni zažádat

Přístup ke službám a jejich využívání:

1. Přístupem ke kterékoliv ze služeb nabízených spolkem KamNET se člen spolku stává uživatelem (klientem služby) a zavazuje se akceptovat tyto vnitřní předpisy sítě KamNET. Dále člen přijímá odpovědnost za zaplacení stanovených poplatků, jak je stanoveno ve Finančním řádu spolku a je zodpovědný za veškeré své chování v síti KamNET.

2. Uživatel je odpovědný za veškerý obsah dat uložených na jeho počítačích připojených do sítě KamNET, jako i za legálnost software, který využívá na svých počítačích. Dále odpovídá i za veškerý obsah svých dat, které si uloží na serverech poskytovatele KamNET (např.: pomocí FTP přístupu, e-mailu apod.). Na webových stránkách spolku a v souborech na lokálním disku uživatelem určených ke sdílení se přísně zakazuje vystavovat, nabízet nebo jinak zpřístupňovat obsah porušující platné zákony České republiky, zejména narušující autorská práva a mravní vývoj mládeže.

3. Uživatel se zavazuje počínat si při využívání poskytovaných služeb na nekomerční počítačové síti KamNET tak, aby tím nedocházelo k porušování platných zákonů, vnitřních předpisů spolku a k omezování či obtěžování ostatních účastníků sítě.

4. Uživatel se zavazuje, že se nebude jakýmkoliv způsobem pokoušet narušovat provoz KamNET systémy a aplikace (vědomé nadměrné zatěžování systému nad rámec zakoupených služeb, pokusy o proniknutí do zabezpečených systémů apod.). Účastníkovi je zakázáno jakkoliv manipulovat s technickým vybavením sítě, které není jeho osobním majetkem. Je rovněž zakázáno upravovat  zařízení, které je v majetku spolku. Pokud bude kontrolními orgány takový případ zjištěn, může být vymáhana pokuta až do výše ceny zařízení. O výši pokuty rozhodne rada spolku.

5. Uživatel bude využívat služeb tak, aby nedošlo v žádném případě k porušování práv třetích osob.

6. Uživatel je povinen užívat službu tak, aby nedošlo k porušení či ohrožení autorských práv poskytovatele.

7. Správce sítě je osoba spravující hardwarové a softwarové vybavení sítě a je zodpovědný za správné fungování sítě. Síť může mít (a také má) více správců, každý spravující svůj přístupový bod (node). Každý účastník je povinen respektovat jejich pokyny.

8 Správce sítě nebo její části si vyhrazuje právo kontroly a podrobné analýzy logů - textových výstupů aplikací přípojných míst za účelem kontroly funkčnosti sítě. Správce sítě zaručuje, že takto získaná data nepředá třetí osobě s výjimkou případů stanovených platnými zákony ČR, zachová o takto získaných informacích mlčenlivost a nebude je využívat k jiným než statistickým a bezpečnostním účelům.

9. Datový provoz na síti není šifrován a o zabezpečení informací je povinen se starat sám uživatel.

10. Uživatel se zavazuje poučit všechny osoby, jimž umožní přístup k síti KamNET a rovněž i k síti Internet. Pokud uživatel umožní přístup k síti KamNET třetím osobám, zodpovídá za jejich dodržování Provozního řádu. Na veškerou činnost uskutečněnou pod identifikací přidělenou uživateli se nahlíží, jako by byly učiněny samotným uživatelem.

Servisní podmínky :

1. Pokud bude nahlášena porucha, a bude problém na straně KamNET, bude ji KamNET odstraňovat v nejkratším možném termínu. Bude-li výpadek delší než 10 dní (od nahlášení poruchy) v jednom kalendářním měsíci může uživatel požádat o prominutí celého měsíčního poplatku v daném měsíci. Rada spolku tyto žádosti vyřídí při dalším fakturačním termínu.

2. Spolek KamNET nenese odpovědnost za případné škody, respektive ušlý zisk uživatele v souvislosti s poskytováním služeb sítě KamNET. Uživatel nemůže na spolku soudně, ani jinou cestou vymáhat jakékoli další náhrady vyplývající z těchto závad.

3. Uživateli služeb bude v rámci kompatibility a garantované průchodnosti sítě doporučen pro připojení do sítě KamNET hardware. Pokud se přesto uživatel rozhodne používat jiný hardware, než je doporučen správcem sítě, nelze v tomto případě garantovat minimální rychlost připojení na straně uživatele.

4. Testem na funkčnost služeb je u datových služeb ověření spojení přes TCP/IP protokol (ping nebo traceroute) a ověření funkčnosti služeb (http, pop3, ftp, smtp apod.).

5. Spolek KamNET neodpovídá za závady na počítačové síti uživatele. Počítačovou sítí uživatele se rozumí všechna zařízení a kabelového vedení včetně příslušného obslužného software na uživatelově PC, od zařízení KamNET (NanoStation, ONU jednotka, popř. koncová zásuvka v bytových domech) dále směrem k jakémukoliv zařízení uživatele. Závady mimo počitačovou síť KamNET si řeší uživatel sám na vlastní náklady. Pokud uživatelská síť nebo nějaké zařízení v uživatelské síti ohrožuje provoz síťě KamNET (např. zavirované PC, mobil), vyhrazuje si spolek právo pozastavit provoz služeb (internet, televize) na přípojce člena dokud nedojde k odstranění problému.

6. Spolek KamNET si vyhrazuje právo omezit částečně nebo i zcela poskytování služby z důvodu plánované údržby sítě s oznámením 2 dny předem.

Sankce za porušování provozního řádu :

V případě, že člen prokazatelně porušuje jakoukoli část tohoto provozního řádu bude v rámci řešení tohoto porušování postupováno následovně :

1. V případě prvního výskytu porušování pravidel vnitřního předpisu spolku bude člen upozorněn na tuto situaci.

2. V případě druhého výskytu porušování pravidel vnitřního předpisu spolku bude člen trvale odpojen od sítě KamNET, opětovně připojení bude možné na základě rozhodnutí rady spolku.

3. V případě opakovaného výskytu porušování pravidel vnitřního předpisu spolku bude rada spolku zvažovat a následně hlasovat o vyloučení tohoto člena z řad členů spolku KamNET.

Závěrečná ustanovení:

1. Jsou-li některá ustanovení tohoto vnitřního předpisu považována za neplatná, nelegální nebo neproveditelná, nemá to vliv na platnost, legálnost a proveditelnost ostatních ustanovení.

2. Spory mezi členy a spolkem KamNET a její radou řeší Kontrolní a revizní komise spolku KamNET, není li možné vyřešit spor tímto orgánem spolku, postupuje se spor do výhradní soudní pravomoci soudů v ČR.

3. Změny tohoto Provozního řádu schvaluje rada spolku a musí jej rovněž schválit  Kontrolní a revizní komise spolku.

Ve Kamenici 16.9.2015 (tato verze provozního řádu platí od 1.10.2015)

Úřední hodiny

Každou neděli

od 19:00 do 21:00

v Pohostinství u Rajmunda

Sledování TV

SledovaniTVlogo

Od 1.3.2022 se stal KamNET z.s. oficiálním partnerem SledovaniTV.

 

Od 1.3.2022 dochází ke změně stávacích balíčků a podmínek služby SledovaníTV, čímž může dojít k omezení služeb. více zde...

 

Od 1.7.2022 dojde k navýšení ceny za základní balíček SledovaniTV. více zde...

Ceník

 (od 1. 1. 2021)

 

Wi-Fi připojení:

Wi-Fi MINI
12/3 Mbps
200 Kč

Wi-Fi STANDARD
25/5 Mbps
300 Kč

Wi-Fi STANDARD + TV
25/5 Mbps
450 Kč

Wi-Fi MAXI
40/10 Mbps
400 Kč

Wi-Fi MAXI + TV
40/10 Mbps
550 Kč

 

Optické připojení:
 

OPT MINI
25/10 Mbps
250 Kč

OPT STANDARD
70/35 Mbps
300 Kč

OPT STANDARD + TV
70/35 Mbps
450 Kč

OPT MAXI
150/50 Mbps
400 Kč

OPT MAXI + TV
150/50 Mbps
550 Kč

OPT EXTRA
300/70 Mbps
500 Kč

OPT EXTRA + TV
300/70 Mbps
650 Kč


více zde...

Z naší galerie

DSC_7787